Reply – สมาชิกหมู่บ้าน ซอย 1 โปรดทราบ
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
สมาชิกหมู่บ้าน ซอย 1 โปรดทราบ
— by จัคร์ จัคร์
ฝาท่อ ตกต่ำ บ่ารับฝาท่อชำรุด

          ท่านที่จะสัญจรเดินทางเข้า-ออกซอย 1 โปรดระวังฝาท่อตรงหัวเลี้ยว ร้านค้าน้าเปี๊ยก บริเวณสี่แยกซอย1/1 ฝ่าท่อตกต่ำ ตกสูง เนื่องจากบ่ารับฝ่าท่อชำรุด

สัญจรไปมาผ่านตรงหัวมุมร้านค้าน้าเปี๊ยก ให้ระวัง อย่าไปเหยียบตรงผ่าท่อ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ และคนเดิน รวมทั้งรถยนต์ด้วย

แจ้งมาเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านก่อนที่ คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านจะเข้าไปทำการแก้ให้และคณะกรรมการทำงานจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วครับ
http://pruksa59.blogspot.com/