Reply – เชิญสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ประชุมร่วมกัน ที่ สวนสาธารณะ
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
เชิญสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ประชุมร่วมกัน ที่ สวนสาธารณะ
— by จัคร์ จัคร์
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านมีความจำเป็นที่จะแจ้งและชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านที่เป็นเจ้าของบ้าน(สมาชิกหมู่บ้าน)ในหมู่บ้านพฤกษา59/1ทุกหลังคาเรือน ให้ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน และความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานั้นๆ ที่ทางคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงและเข้าใจเหมือนๆกัน


ดังนั้น คณะกรรมการทางานหมู่บ้านที่อาสาท่าน เข้ามาทำงานให้กับหมู่บ้านเราตลอดมานั้น ขอความกรุณาท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน เสียสละเวลาของท่านเพื่อประชุมร่วมกันทั้งหมด ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 15:30 น.  โดยพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณ สวนสาธารณะ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกหลัง ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านครั้งนี้   ขอแสดงความนับถือ
                                                                     
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน