พฤกษา59 ดินทรุดบางไหมครับ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

พฤกษา59 ดินทรุดบางไหมครับ

tawatpum
พฤกษา59 ดินทรุดบางไหมครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: พฤกษา59 ดินทรุดบางไหมครับ

จัคร์
พฤกษา59 เ้ฟส 1 ทรุดทั้งเฟสครับ ผิวถนนแตกร้าวค่อนข้างเยอะ  ส่วนบ้าน บางหลังทรุดจนกระเบื้องปูพื้นแตก บ้านผมใต้ถุนบ้านทรุดจนเห็นคานลอยอยู่ครับ ลองเอาไม่แหย่ลงไป ประมาณ 1 เมตร