บอร์ดนี้ สำหรับ สมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

บอร์ดนี้ สำหรับ สมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1

fanta
     คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา59/1 มีจุดประสงค์ของการเปิด บอร์ดนี้ ก็เพื่อ ต้องการสื่อสารกับสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าว หรือกิจกรรม กิจการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรา

     เพื่อให้ท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะท่านที่สามารถเข้าถึงข่าวสารทาง social network นี้ และในขณะเดียวกัน ถ้าท่านต้องการจะ ที่จะแจ้งข่าวหรือให้ข้อมูลชี้แนะใดๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ภายในหมู่บ้านของเรา ให้กับพวกเราที่เป็นคณะกรรมการ ได้รับทราบ หรือต้องการให้พวกเรารับใช้ท่านด้วยเรื่องใดๆก็ตาม

ทั้งที่ประสงค์จะออกนามหรือไม่ก็ตาม  เชิญท่านสื่อสารมาหาพวกเราโดยผ่านช่องทางของบอร์ดนี้ได้ตลอดเวลา