เครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้านพฤกษา 59/1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้านพฤกษา 59/1

จัคร์
This post was updated on .


หมู่บ้านพฤกษา 59/1 มีปัญหาในด้านต่างๆมากมาย สมาชิกหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งที่เล็งเห็นปัญหานั้น และมีความมั่นใจว่า ปัญหาต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนั้น จะต้องส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกหมู่บ้านแน่นอน จึงได้ตั้งกลุ่มเป็นคนจิตอาสา เพื่อเข้ามาทำงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับหมู่บ้านของเรา โดยไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ และได้ตั้งชื่อกลุ่มเพื่อใช้เรียกขานกันว่า "คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา 59/1" 

ซึ่งคณะกรรมการฯดังกล่าว ยังมิใช่ "คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร" 

จากการเริ่มต้นการทำงานของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา คณะกรรมการฯก็พบกับอุปสรรคในด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดมา เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีงบประมาณใดๆมารองรับด้านการประชาสัมพันธ์เลย ในครั้งแรกๆต้องประชาสัมพันธ์โดยใช้เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละครั้งสำหรับการจัดเตรียมเอกสาร ก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  ถามว่าเอาเงินมาจากไหน "ลงขันกันครับ"  ใครเป็นผู้ลงขันกัน? คณะกรรมการฯครับ บางครั้งก็อาศัยศักยภาพเฉพาะตัวของคณะกรรมการฯจากที่ทำงานของท่าน

คณะกรรมการฯก็ได้มีการหารือกัน เรื่องการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ว่าหมู่บ้านเราควรที่จะมีเสียงตามสายไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และกิจการภายในหมู่บ้าน ได้อย่างทั่วถึง แต่ก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ เพราะคณะกรรมการฯไม่มีงบประมาณใดๆเลย ดังได้กล่าวมาแล้ว

จนต่อมาเมื่อประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2556 ผู้ใหญ่อำนาจ  บุญทิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเจ้าของ การปกครองท้องที่ของหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ได้ประสานขอเข้าติดตั้งลำโพงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นงบประมาณจากงบ เอส เอ็ม แอล (SML)จากทางรัฐบาล โดยได้ดำเนินการติดตั้งไว้ที่กลางซอย ทั้ง 3 ซอยๆละ 1 ตัว เื่พื่อให้สมาชิกหมู่บ้านได้รับขอมูล ข่าวสารจากทางราชการและข่าวสารสำคัญจากผู้ใหญ่บ้าน

หลังจากนั้นมา  ผมนายธนภัทร์ชัย  บัวกล้า (จัคร์) ประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน มีความคิดว่า จุดเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเราแล้ว จึงมีความคิดต่อยอดว่า หมู่บ้านเราก็น่าจะเริ่มใช้เสียงตามสายภายในหมู่บ้านได้เช่นกัน โดยอาศัยลำโพงของผู้ใหญ่บ้าน แต่ต้องหาเครื่องขยายเสียงของหมุ่บ้านเอง ผมจึงหารือกับคณะกรรมการฯ ว่าจะขออาศัยลำโพงของผู้ใหญ่ดังกล่าว โดยต่อสวิทย์สลับการใช้งานลำโพง ระหว่างของผู้ใหญ่บ้านกับของหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ของเรา ซึ่งคณะกรรมการฯท่านอื่นๆเห็นด้วยกับหลักการที่ผมนำเสนอหารือ

และต่อมาเมื่อ ปลายเดือนธันวาคม 2556 ผมจึงได้ขออนุญาตจากทางผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ใหญ่ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการดังกล่าว

จนกระทั่ง เมื่อคราวจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ที่ผ่านมา วันแรกของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็ก คณะกรรมการฯได้ทดลองใช้เครื่องขยายเสียงของคณะกรรมการฯ 2 เครื่อง ซึ่งเป็นแอมป์ใช้ตามบ้านทั่วไป จึงไม่ประสบความสำเร็จ  ก่อนวันจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 1 วัน คุณอรัญ สิมยางคำ รองประธานคณะกรรมการฯ จึงได้ประสานไปยังเพื่อน เพื่อขอยืม(ช่า)เครื่องขยายเสียง ซึ่งเป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้เป็นเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้านโดยตรง มาดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อ จนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขณะได้นำเครื่องดังกล่าวไปส่งคืน ผมจึงได้ถามเพื่อขอซื้อเครื่องขยายเสียงชุดนี้ พร้อมตู้ลำโพงขนาดใหญ่อีก 4 ตู้  และได้ราคามาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) และขอเป็นเงินผ่อน 2 เดือนๆละ 7,500 บาท โดยเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ขณะนี้ได้นำเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงมาใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ประชุมสมาชิกหมู่บ้านวันที่ 26 มกราคม 2557  งบดังกล่าวยังไม่รวมสายลำโพงและอุปกรณ์อื่นๆ

จากการใช้เสียงตามสายภายในหมู่บ้านเราที่ผ่านมานั้น พบว่าการได้ยินของสมาชิกหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง ผมจึงได้ประสานขอลำโพงเพื่อนำมาติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน จากคุณสมภาร  บัวทอง  ประธานคณะกรรมการชุมชนการบินพลเรือน  โดยได้รับความอนุเคราห์จากคุณสมภาร  บัวทอง อย่างดียิ่ง ซึ่งลำโพงทั้งหมดที่ท่านให้ความอนุเคราะห์มานั้น เป็นชุดที่ทางผู้ใหญ่และคณะกรรมการชุมชนได้ปลดระวางแล้ว เนื่องจากได้ชุดใหม่มา โดยงบประมาณจากงบ  เอส เอ็ม แอล (SML) ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องจากคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านและหมู่บ้านของเรายังไม่มีงบประมาณใดๆ ในการจัดซื้อจัดหาชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผมได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการฯมาโดยตลอดว่า การจะดำเนินกิจกรรมใดๆภายในหมู่บ้านให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น สิ่งสำคัญอันดำดับแรกก็คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์  เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่คณะกรรมการฯจะต้องช่วยกันระดมความคิดว่าจะทำอย่างไร เราถึงจะได้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ มาประจำหมู่บ้านเราอย่างถาวร  แล้วจะหางบประมาณมาจากที่ใด

จากความเห็นและมติในที่ประชุม ในเรื่องงบประมาณ สำหรับชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ทั้งหมดชุดนี้ ให้คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯ ลงขันแชร์กันคนละ 800 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯพร้อมด้วยที่ปรึกษา มีทั้งหมด 23 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,400 บาท  

ค่าเครื่องขยาย  + ตู้ลำโพง 4 ตู้ เป็นเิงิน  =  15,000  บาท ส่วนที่เหลือจากยอดเงิน 18,400 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน = 3,400 บาทนั้น เป็นค่าสายลำโพงและอุปกรณ์อื่น(คาดว่าไม่น่าจะพอ)ปัจจุบันนี้ ได้มีคณะกรรมการฯและญาติของสมาชิกหมู่บ้านบางท่านได้มอบเงินช่วยเหลือ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้านมาแล้วดังนี้

1.  คุณสำเร็จ         ชุ่มกลัด           ที่ปรึกษา                      (ร้านมินิมาร์ท หัวมุมสี่แยกซอย-1)          1,000   บาท

2.  คุณสมศักดิ์       พี่ชายคุณชูชาติ   เจริญสุข                        817/284                                     500   บาท

3.  คุณนิรุติ          ภูละ               ที่ปรึกษา                       817/180                                      800   บาท

4.  คุณธนภัทร์ชัย   บัวกล้า             ประธานคณะกรรมการฯ         817/9                                         800   บาท                          

5.  คุณมนูญ        แซ่เตีย             ที่ปรึกษา                       817/263                                       800   บาท

6.  คุณพงษ์ศักดิ์   นะมะราช           ที่ปรึกษา                        817/262                                      400   บาท


ปัจจุบันคณะกรรมการฯได้ร่วมกันติดตั้งลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯทุกท่าน ที่ท่านได้มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านเราอย่างแท้จริง โดยเสียสละทั้งทุนทรัพย์และสรรพกำลังทั้งตัวของท่านเองและอื่นๆ

 

ประโยชน์สุขของสมาชิกหมู่บ้านเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการให้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่เสียสละ ที่ขันอาสาเข้ามาเริ่มต้นในการร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านเรา  หากไม่มีการเริ่มต้นจากบุคคลที่เสียสละกลุ่มนี้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราขณะนี้นั้น ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขตามเวลาอันควร ซึ่งถ้าปล่อยไว้ให้เนิ่นนานไป พวกเราสมาชิกหมู่บ้านทั้งหมดก็อาจจะได้รับหรือประสบกับปัญหาต่างอย่างหนักหน่วง และอาจจะยากต่อการแก้ไข

ดังนั้นผมและคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ได้โปรดร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านชุดนี้ด้วยนะครับ จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

และต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่อำนาจ  บุญทิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ และคุณสมภาร  บัวทอง ประธานคณะกรรมการชุมชนการบินพลเรือน เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทั้งการใช้ลำโพงร่วมและลำโพงที่เหลือใช้แก่หมู่บ้านพฤกษา 59/1

 
ธนภัทร์ชัย  บัวกล้า (จัคร์)
ประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา 59/1