ข้อมูลการค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหมู่บ้านพฤกษา 59/1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ข้อมูลการค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคหมู่บ้านพฤกษา 59/1

จัคร์


การค้ำประกันการสร้างสาธารณูประโภค (การจัดให้มีสาธารณูปโภค) ของหมู่บ้านเรา (พฤกษา 59/1) ซึ่งทาง(ู้จัดสรรที่โดย บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ได้วางค้ำประกันไว้กับกรมที่ดิน (สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ) โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

จำนวนเงินวางค้ำทั้งสิ้น 26,257,053 บาท

ข้อมูลที่ผมได้นำมานี้เป็นข้อมูลจากกรมที่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ที่จะได้รับทราบว่าประมาณการ ในการก่อสร้างสาธารณูประโภคทั้งหมดของหมู่บ้านเรานั้น มีมูลค่าก่อสร้างเท่าใด ซึ่งจะมีผลต่อเงินค่าบำรุงรัษาสาธารณูปโภค 7 % ตามพรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 43 บัญญัติให้สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตกอยู่ในภาระ
จำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร  และให้เป็นหน้าที่ของ ผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพเดิมโดยผู้จัดสรรที่ดินจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ นอกจากนั้นยังกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดหาธนาคาร  หรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น  (ร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างกลางของ ทางราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กำหนดขั้นตอน  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ข้อ 4)


ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินจำเป็นต้องจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงอันเป็นสาธารณูปโภคหรือ บริการสาธารณะตามแผนผังโครงการพร้อมส่งมอบเงินค้ำประกันการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค จำนวนไม่น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้ “ประธานกรรมการหมู่บ้านจัดสรร” เป็นผู้แทน นิติบุคคลรับโอนที่ดิน และรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดิน ภายใต้ระยะเวลาตามที่ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคหรือ บริการสาธารณะ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นตามแนผังโครงการ


ดังนั้นหลักฐานการค้ำประกันการจัดให้มีสาธารณูปโภคดังรูปภาพข้างบน จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกเราสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน