หมายกำหนดการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

หมายกำหนดการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

จัคร์
This post was updated on .
การจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ขอแก้ไขเวลาและหมายกำหนดการ ในการจัดงาน

ด้วยหลังจากการประชุมคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการฯได้รับคำชี้แนะและแนะนำว่า "เราควรจะ เลื่อนเวลาการจัดงานไปเป็นช่วงบ่าย ตั้งแต่ บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปจะดีไหม  ด้วยเหตุผล ถ้าเราจัดช่วงเวลาเช้า  สมาชิกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะไปทำงานกัน"

จากคำแนะนำและชี้แนะดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อให้บรรยากาศการจัดงาน ได้มีอรรถรส และมีความพร้อมเพรียงของสมาชิกหมู่บ้านในการได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯจึงขอเลื่อนกำหนดเวลาและหมายกำหนดการในการจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ โดยได้ข้อสรุปเป็นแผน การดำเนินงานดังนี้


การจัดกิจกรรมวันเด็กปี 2557 จะจัดขึ้นที่บริเวณ สวนสาธารณะ


คำขวัญวันเด็ก ปี 2557 โดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี


" กตัญญูรู้หน้าที่    เป็นเด็กดีมีวินัย   สร้างไทยให้มั่นคง "

ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  ตั้งแต่เวลา 15:00 - 19:00


กำหนดการจัดกิจกรรม


-  15:00 - 16:00 น.    เริ่มเปิดลงทะเบียนน้องๆ ตั้งแต่


-  16:00 น.                 เริ่มเล่นกิจกรรม


-  17:00 น.                ประธานเปิดงาน โดย นายธีรพล  ชุนเจริญ    นายกเทศมนตรี ตำบลบางปู                                            

หลังจากประธานเปิดงาน เริ่มจับของรางวัล สลับกับการเล่นกิจกรรม
จนถึงเวลา 19:00 น. ประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านกล่าวปิดงาน


ในวันงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเทศบาลตำบลบางปูและหมู่บ้านหมู่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ นำโดยผู้ใหญ่อำนาจ บุญทิน ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ เข้ามารวมแจกของรางวัลให้กับเด็กและน้องๆในหมุ่บ้านของเรา      คณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1 และ 59/2 ทุกท่าน นำบุตรหลานเยาวชนของท่านทุกหลังคาเรือนมาทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ร่วมกันโดยคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯมี


วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.   เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม
2.   เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
3.   เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
4.  เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในหมู่บ้านฯ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถและสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมร่วมกัน


จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา59/1