วันเด็ก 2557

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

วันเด็ก 2557

fanta
การจัดงานวันเด็ก ในหมู่บ้านเรา จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00-19:00 น.
สมาชิกหมู่บ้าน 59/1และ 59/2ท่านใด ที่มีลูกหลานทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 6ขวบ ถึง 9 ขวบ  ที่ต้องการจะแสดงกิจกรรม ในวันงาน เชิญติดต่อ

1.คุณจัคร์  081-1491636
2.คุณแป๊ะ  088-8986098
3.คุณซิ่ง   089-2282343

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 ฝ่ายจัดงานกิจกรรมจะทำการฝึกซ้อมให้ เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้กล้าแสดงออก

การทำกิจกรรมของบุตรหลานท่านครั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะมีทุนการศึกษาและของรางวัลมอบให้