เงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก 2557

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก 2557

จัคร์
This post was updated on .


       วันนี้ ทางบมจ.พฤกษา ได้โอนเงิน ตามจำนวนที่คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯได้ขอสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก 2557 เข้ามา เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท โดยผ่านบัญชี นายธนภัทร์ชัย  บัวกล้า ในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน  และเมื่อเวลา 20:00น. คณะกรรมการฯได้ประชุมร่วมกัน 5 ท่าน ณ ครัวตุ๋มติ๋ม ดังนี้

1.  นายธนภัทร์ชัย   บัวกล้า

2.  นายศักดินนท์    เทียมนนท์

3.  นายสำเร็จ       ชุ่มกลัด

4.  นายสิทธิพงษ์    สุทธิแพทย์

5.  น.ส. ดวงฤดี     รักหอม

        โดยนายธนภัทร์ชัย  บัวกล้า แจ้งว่าต้องการให้ เหรัญญิก เป็นผู้ดูแลการจัดการเรื่องการเงิน ที่ทาง บมจ.พฤกษา ได้สนับสนุนมาให้ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก 2557 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นเหรัญญิกของคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านและเป็นเหรัญญิกของคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก 2557 ก็คือ น.ส.ดวงฤดี รักหอม

        หลังจากนั้นนายธนภัทร์ชัย จึงได้มอบเงินให้กับน.ส.ดวงฤดี รักหอม จำนวน 15,000 บาท

        จากการที่ บมจ.พฤกษาฯ ได้อนุเคราะห์สนับสนุนเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้กลับหมู่บ้านพฤกษา 59/1 โดยผ่านทางคณะกรรมการทำงานหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ครั้งนี้

        คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯและสมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1 ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ http://pruksa59.blogspot.com/