คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา59/1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

คณะกรรมการจัดงานวันเด็ก 2557 ณ หมู่บ้านพฤกษา59/1

จัคร์
This post was updated on .
        สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 20:00 น.ที่ครัวตุ๋มติ่ม  หมู่บ้านเราได้รับการสนับสนุนงบฯ สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำเงินเงิน 15,000 บาท  การจัดงานครั้งนี้  มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการการจัดงานขึ้นมา  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

        การดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่จะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะ หรือลานอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านเราครั้งนี้  เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างสุงสุด คณะกรรมทำงานหมู่บ้านฯจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยบุคลากร ที่เป็นคณะกรรมการทำงานหมู่บ้านโดยทั้งสิ้น ดังนี้

1.   นายศักดินนท์   เทียมนนท์            ประธานการจัดงาน                โทร.   084-126-9331

2.   นายโพโรจน์    วัฒนา                 รองประธานการจัดงาน            โทร.   088-945-8459

3.   น.ส.ดวงฤดี     รักหอม                เหรัญญิก, พิธีกร                 โทร.   083-600-1025

4.   นายธนภัทร์ชัย  บัวกล้า               กรรมการฝ่ายกิจกรรม             โทร.   081-149-1636

5.   นายสิทธิพงษ์   สุทธิแพทธ์           กรรมการฝ่ายกิจกรรม             โทร.   088-898-6098

6.   นายชาตรี       สอนนาลา            กรรมการฝ่ายกิจกรรม             โทร    089-228-2343

7.   นายนิรุติ        ภูละ                  กรรมการฝ่ายสถานที่              โทร.   089-222-0675

8.   นายเสน่ห์       ภูคะฮาต              กรรมการฝ่ายสถานที่              โทร.  084-560-0592

9.   นายเพชรรุ่ง     ทานาซาน            กรรมการฝ่ายสถานที่              โทร.   089-510-1877

10.  นายสงคราม      สมบูรณ์            กรรมการฝ่ายสถานที่               โทร.   087-992-8164

11.  นายพรชัย         สิงห์อยู่            กรรมการฝ่ายธุรการ                โทร.  083-296-2592    

12.  นายอมร          แสงเลิศ            กรรมการฝ่ายธุรการ                โทร.  089-684-0909

13.  นายธนรัตน์      ราชวงษ์             กรรมการฝ่ายธุรการ                โทร.  081-254-9175

14.  นายสำเร็จ      ชุ่มกลัด              กรรมการฝ่ายปฏิคม                 โทร.  081-8409096

15.  นายจักรพันธ์   จันทร์ประสิทธิ์        กรรมการฝ่ายปฏิคม                 โทร.  088-372-6435

16.  นายอรัญ       สิมยางคำ             พิธีกร                               โทร.  084-539-6490


กรรมการฝ่ายประสานงาน

1.   นายศักดินนท์   เทียมนนท์           โทร.    084-126-9331

2.   นายไพโรจน์    วัฒนา                โทร.    088-945-8459

3.   นายอรัญ        สิมยางคำ            โทร.    084-539-6490


เรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา59/1