ทำบุญตักบาตรวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

คณะกรรมการทำงานหมู่บ้านพฤกษา59/1
ทำบุญตักบาตรวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
เรียน พ่อแม่พี่่น้องชาวหมู่บ้านพฤกษา 59 /1, 59/2 ที่เคารพทุกท่าน

       กิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้น ณ ที่ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะ ภายในหมู่บ้านเรา วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 นี้นั้น  ใคร่อยากจะรบกวนเรียนแจ้งเพิ่มเติม ว่า

      ช่วงเช้าเวลาประมาณ 06 : 30 ถึง 07 : 30 น.

เราจะมีการทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 5 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลต่อหมู่บ้านเรา และถือโอกาสนี้ทำบุญขึ้นปีใหม่ให้แก่หมู่บ้านเราไปในตัว

       หลังจากที่เราทำบุญตักบาตร รับศิลรับพรพระ ในช่วงเวลาเช้าแล้วนั้น เราจะดำเนินการจัดเตรียมในส่วนของงานวนัเด็กต่อเนื่องไปเลย ก็จะมี เริ่มตั้งแต่ การตกแต่งเวที และจัดโต๊ะสถานที่ และจัดของขวัญของรางวัลเด็ก  ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนเวลา 15 : 00 น. ซึ่งจะเป็นเวลาตามหมายกำหนด ของการเริ่มต้นกิจกรรมวันเด็กของหมู่บ้านเรา

       ปีหนึ่งมีวันเด็กครั้งเดียว ขอเชิญพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันทำ เพื่อน้องๆหนูๆลูกหลานของเราและเด็กๆเยาวชนจากบริเวณใกล้เคียง ให้เขาเหล่านั้น ที่จะเติบใหญ่ไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ให้เขาได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ตามช่วงวัยของเขา

        น้องๆหนูๆเยาวชนเปรียบเหมือนผ้าขาว ถ้าได้รับการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึก และการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ ไม่ว่าด้านใดๆก็ตาม น้องๆหนูๆเหล่านั้นก็จะเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป

        หากพี่น้องท่านใดพอมีเวลาว่าง ช่วงเวลาดังกล่าวหลังตักบาตรแล้ว ทางคณะกรรมการจัดงานขอแรงให้มาช่วยพวกเราในการเตรียมครั้งนี้ จักขอบพระคุณยิ่งขอเรียนเชิญนะครับ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะในหมู่บ้าน

     


เรียนมาเพื่อทราบ
คณะกรรมกรรมทำงานหมู่บ้าน