ลอกท่อระบายน้ำ ข้างบ้านน้าเปี๊ยก ร้านค้าซอย1 เยื้องครัวตุ๋มติ๋ม

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ลอกท่อระบายน้ำ ข้างบ้านน้าเปี๊ยก ร้านค้าซอย1 เยื้องครัวตุ๋มติ๋ม

จัคร์
น้าเปี๊ยก ร้านค้าไม่สามารถใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้ เนื่องจาก ท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน ตรงข้างบ้านน้าเปี๊ยกมันตัน แจ้งช่างให้มาดู มาดูวันแรกไม่ได้แก้ไขอะไรให้เลย อ้างว่า ต้องใช้ไดรโว่ ดูดน้ำออก แต่ตอนนี้ไดรโว่เสียต้องส่งไปซ่อมก่อน

คณะกรรมการฯเข้าใจในความลำบากของคนที่ไม่สามารถใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้ เพราะมันเป็นกิจวัตรประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1/12/56 จึงได้ช่วยกัน เปิดฝาท่อออกแล้วช่วยกัน ตักน้ำในท่อออก ที่ละกระป๋อง จนแห้ง แต่หารูระบายน้ำไม่เจอ มันตันสนิทตามรูปครับ

แต่วันนั้นก็ช่วยแก้ปัญหาให้น้าเปี๊ยก ได้ชั่วคราว