การติดถังเก็บน้ำ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

การติดถังเก็บน้ำ

เปยเปย
อยากสอบถามผู้อาศัย ในหมู่บ้านพฤษา59 ว่า มีบ้านไหน ติดตั้งถังเก็บน้ำบ้างคะ และถ้าไช้ ถังที่หนัก มากจะมีปันหาทำไห้ ดินทรุด มั้ย!
ผู้ รู้ช่วยแนะนำทีค่ะ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: การติดถังเก็บน้ำ

Admin
ถ้าพื้นบริเวณนั้นไม่ได้ลงเข็มก็อาจทำให้พื้นทรุดได้ครับ