ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน เรื่องการทำหน้าที่ของ รปภ.ชุดใหม่

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน เรื่องการทำหน้าที่ของ รปภ.ชุดใหม่

จัคร์
ด้วยตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา งานด้านรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้เปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ รปภ.เป็นชุดใหม่ทั้งหมด ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนๆที่ผ่านมา ขณะนี้อาจจะเกิดผลกระทบต่อท่านสมาชิกหมู่บ้านบางท่าน ในการเข้า-ออกหมู่บ้าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รปภ.จะยังไม่คุณเคยต่อรถของท่าน และอาจจะยังจำรถของท่านสมาชิกหมู่บ้านยังไม่ได้

ประกอบกับ รถของท่านสมาชิกหมู่บ้านบางคัน (ส่วนใหญ่)จะยังไม่มีสติ๊กเกอร์หมู่บ้านติดที่หน้ารถ จึงทำให้เจ้าหน้าที่รปภ.ทำงานค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะกะกลางคืน อาจจะเป็นปัญหาเยอะหน่อยเพราะความมืด  เจ้าหน้าที่ รปภ.อาจจะสร้างความรำคาญให้กับสมาชิกหมู่บ้านบ้าง ในการขอหยุดรถของท่าน เพราะยังไม่แน่ใจว่าเป็นรถในหมู่บ้านหรือเปล่า คณะกรรมการกำลังประสานงานกับผู้จัดการหมู่บ้าน เรื่องสติ๊กเกอร์ เพื่อขอรับจากทาง บมจ.พฤกษา มาติดรถทุกคันของสมาชิกหมู่บ้านเรา (บ้านละ 2 คัน) หลังจากนั้นก็คงจะดีขึ้น

ในช่วงนี้คณะกรรมการฯต้องขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน โปรดให้อภัยต่อเจ้าหน้าที่รปภ.ด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่รปภ.จำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกท่าน เพื่อมิให้เกิดปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

คณะกรรมการจึงต้องขออภัยต่อท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้